You are here

ЈН 55/2018 Извођење радова на грађењу два слободностојећа вишепородична стамбена објекта (Објекат А и Објекат Б) и партерног уређења на грађевинској парцели којој одговара кат. парцела бр. 1398/12 КО Ниш – Црвени крст у Нишу