RSS

You are here

Imre Kern

Bijando sito 1949 ani Bačka Topola. Fundoni thaj maškharutni škola agorisindja ani Subotica. Diplomirindja ano beogradeskoTehnologiako-metalurgiako fakulteti 1974.berš.

Kerdoj buti ano Hemiaki industria "Zorka" ani Subotica kotar 1974 dži 1992 berš. Sine legardutno kotar lačaripe neva fabrikako vaš sintetikano gunojipe. Ano periodi kotar 1992 dži 2002. berš sine presidento Kerdutno šerutnipe Suboticako. Javerutno krainako sekretari vaš uluvipe dživdipasko maškharipe thaj adikardo barjaripe dži po agor 2004. berš. Ano periodi kotar 2004 dži 2007. berš sine vastalutno projektesko vaš lačaripe šužardutne melale pajnengo ani Subotica. Kotar aprili 2007 dži avdisutno dive sito javerutno direktoresko ano Fondi vaš kapitalno investiripe AP Vojvodina.


Sine šerutno ano Khedutnipe komunako Subotica ano periodi kotar 1992 dži 2008 berš thaj krainako senatori ano periodi kotar 2000 dži 2004. berš. Aktivno dženo ano Ekhipe vestipaske dizja Jugoslaviake, a palem ini dženo SKGOJ. Sine dženo delegaciako ER Jugoslavia ano Kongresi lokalno thaj regionalno thagarutne Evropake uzo Konsili Evropako.

 

Prandimo, siole duj bareberšenge čhaja kotar angluno prandipe.

Uzo dajaki čhib (ungariako) vakharela srbikani thaj anglikani čhib.

Имре Керн

Државни секретар
011/3616-439