RSS

You are here

Издавање личних лиценци за инжењере, архитекте и просторне планере

Ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 83/2018), 6. новембра 2018. године, издавање лиценци за одговорног планера, одговорног урбанисту, одговорног пројектанта и одговорног извођача радова враћено је у надлежност Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, односно укинуто је овлашћење које је Инжењерска комора Србије имала за овај делокруг послова у складу са раније важећим законом.

Поступци започети пред Комором до ступања на снагу наведеног закона биће окончани у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 –УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) издавањем лиценце од стране Коморе.

У складу са чланом 108. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 83/2018), односно самосталним чланом 108. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. Закон), личне лиценце које су издате у складу са претходно важећим прописима, односно лиценце које је изадала Инжењерска комора Србије, остају на снази, осим уколико се стекну услови за њихово одузимање у случајевима предвиђеним законом и подзаконским актима донетим на основу закона, а лица са тим стеченим лиценцама сматра се да су уписана у Регистар лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера који води Министарство. Важење лиценци није условљено плаћањем годишње чланарине у Комори.

Дана 27. јула 2019. године ступио је на снагу Правилник о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности, као и лиценцама за одговорна лица и регистру лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера („Службени гласник РС”, број 51/2019), којим је прописано да се лиценце за инжењере, архитекте и просторне планере издају у складу са описима стручних послова датих у Прилогу 2 Правилника, односно лиценце се више не издају на начин како је то било утврђено Одлуком о врстама лиценци Инжењерске коморе Србије (издавање лиценци по новом правилнику се односи само на захтеве који се подносе од дана ступања на снагу правилника).

У Прилогу 2 Правилника утврђене су нове лиценце према описима стручних послова у оквиру појединачних стручних, односно ужих стручних области, уз навођење лиценци које су издате према претходно важећим прописима, а које припадају одређеном обухвату стручних послова у складу са припадајућом стручном, односно ужом стручном облашћу.

Захтеви за издавање лиценци подносе се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре путем поште, на адресу министарства – Немањина 22-26, 11000 Београд – или предајом на писарници на наведеној адреси. Образац захтева и друге обрасце, упутство за подношење захтева, као и инструкције за уплату накнаде за издавање лиценци, можете преузети у рубрикама које су наведене испод текста.

Стручни испити полажу се у Инжењерској комори Србије, пред комисијама које су формиране решењем потпредседнице Владе и министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. За више информација видети овде.

 

Одељење за издавање личних лиценци за

инжењере, архитекте и просторне планере

011/3616-304