You are here

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

 

У Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције обављају се послови који се односе на: спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању са ЕУ; учешће у раду тела за процес приступања ЕУ које формира Влада; спровођење националног програма и акционих планова за приступање ЕУ; припрему за усаглашавање закона и других прописа са прописима ЕУ и другим међународним прописима; сарадњу са другим органима државне управе, међународним институцијама и институцијама ЕУ; припрему мишљења у вези са процесом хармонизације прописа из делокруга рада Министарства; планирање, припрему, спровођење и праћење спровођења пројеката који се финансирају из фондова ЕУ из делокруга Министарства и њихова ревизија; припрему релевантних стратешких докумената из делокруга министарства и њихова ревизија; координацију активности неопходних за обезбеђивање потребног кофинансирања пројеката; спровођење мера на успостављању и одржавању система децентрализованог управљања средствима из фондова ЕУ; припрему извештаја о пословима припреме, спровођења и праћења спровођења пројеката финансираних из фондова ЕУ; израду, усаглашавање и закључивање међудржавних докумената којима се ствара државно правни оквир за успостављање и развијање међународне сарадње у области грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (декларације, споразуми, меморандуми, уговори и др.); праћење и анализу међународно-правних инструмената; координацију спровођења мултилатералних споразума и сарадњу са секретаријатима мултилатералних споразума у циљу њиховог спровођења; праћење међународне политике у области грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и предлагање мера и активности за усклађивање националних приоритета и приступање међународној сарадњи; дефинисање приоритета, облика, садржаја и модалитета међународне сарадње, као и праћење њиховог остваривања; координацију припрема платфоми за наступ представника Министарства на међународним састанцима, састанцима страна уговорница мултилатералних уговора из области грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; координацију послова и припрему докумената у преговарачком процесу за приступање, односно чланство у Светској трговинској организацији, као и други послови из делокруга Сектора.