You are here

Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење

 

У Сектору за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење обављају се послови који се односе на: спровођење свих активности у оквиру обједињене процедуре електронским путем у вези са изградњом објекатa; издавање локацијских услова; издавање грађевинске дозволе; издавање решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи; пријаву радова; издавање употребне дозволе; прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу; прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из надлежности Министарства, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту; нормативне послове и аналитику у области планирања и изградње ; давање мишљења на нацрте закона; разматра примедбе и мишљења других органа на нацрте закона и предлоге других прописа; мапирање документације, кретање документације и процедуре, студијско аналитички послови који се односе на уврђивање стратегије и политике развоја; координација са јединицама локалне самоуправе и имаоцима јавних овлашћења у циљу спровођења тренинга и обуке у поступку издавања електронских грађевинских дозвола; уређење услова, поступака и начина озакоњења објеката, односно делова објеката изграђених без грађевинске дозволе; израда мишљења везаних за испуњеност услова за озакоњење објеката и примени појединих одредаба Закона о озакоњењу објеката, израда предлога прописа из области утврђивања испуњености услова за озакоњење објеката; координација послова и размена информација са јединицама локалне самоуправе о утврђивања испуњености услова за издавање лиценци за израду техничке документације и грађење објеката за које дозволу издаје министарство односно аутономна покрајина, као и други послови из делокруга Сектора.

 

У Сектору за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење образују се уже унутрашње јединице: