You are here

Сектор за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја

 

У Сектору за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја обављају се послови који се односе на: припремање, предузимање и спровођење предлога мера за унапређење стања и односа у унутрашњем и међународном друмском транспорту, путевима и безбедности саобраћаја; припрему стратегија, планова, закона и других правних аката као и остваривање сарадње са научно-истраживачким институцијама из делокруга Сектора;  припрему стручних основа за израду нацрта закона и предлога других прописа у области рада Сектора; припрему предлога основа за вођење преговора за закључивање мултилатералних и билатералних споразума у области друмског транспорта, путева и безбедности саобраћаја; управни поступак; припрему предлога одговора на посланичка питања; праћење примене законских и других прописа из односне области; линијски превоз путника; регистре и евиденције из делокруга Сектора; учешће у изради аката са другим органима и организацијама преко комисија или радних група; праћење извршења годишњег програма рада на одржавању, заштити и развоју путева, путне опреме и осталих објеката путне инфраструктуре и предлагање мера за реализацију планова; координирање рада субјеката у безбедности саобраћаја; промоцију мера безбедности саобраћаја; обављање техничког регулисања саобраћаја на државним путевима; учествовање у припреми планова за финансирање мера у безбедности саобраћаја; предузимање управних и других мера доношењем решења о отклањању неправилности; подношење захтева за покретање прекршајног, кривичног и поступка за привредни преступ; израду мишљења на акте које припремају други органи и организације у односној области, као и други послови из делокруга Сектора. 

 

У Сектору за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја образују се следеће уже унутрашње јединице: