You are here

Сектор за инспекцијски надзор

 

У Сектору за инспекцијски надзор обављају се послови инспекцијског надзора на спровођењу закона и других прописа у областима железничког, друмског и водног саобраћаја, јавних путева, грађевинарства, урбанизма и комуналних делатности, транспорта опасне робе, а који се односе на: праћење стања у области инспекцијског надзора која је у делокругу инспекције; процену ризика; планирање инспекцијског надзора; усклађивање инспекцијског надзора; припрему, измену и допуну контролних листи и њиховог објављивања на својој интернет страници; превентивно деловање; надзор над нерегистрованим субјектима; вођење евиденције о инспекцијском надзору; израду и достављање Координационој комисији годишњег извештаја о раду и његовог објављивања на веб презентацији инспекције, као и други послови из делокруга Сектора.

 

У Сектору за инспекцијски надзор образују се следеће уже унутрашње јединице:

 

Сектор за инспекцијски надзор

011/2138-311
Пријаве грађана: kontaktcentar.inspektor@gov.rs