You are here

Координационо телo за праћење реализације стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња

Влада Републике Србије 3. марта 2017. године основала је Координационо тело за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године (у даљем тексту: Координационо тело). На челу Координационог тела налази се потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић.

 

Социјално укључивање Рома и Ромкиња препознато је као један од приоритета Владе Републике Србије у кључним стратешким документима у процесу европских интеграција, пре свега у оквиру сегмента Основна права у Акционом плану за поглавље 23. Поред тога, на сваке две године, у сарадњи са Европском комисијом, Влада Републике Србије организује Семинар о инклузији Рома ради праћења унапређења положаја ове националне мањине и дефинисања приоритета за наредни период, у виду Оперативних закључака за двогодишњи период.

 

Влада је усвојила Стратегију за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године, као и Акциони план за 2017. и 2018. годину за имплементацију поменуте стратегије. Основни циљеви и стратешко опредељење Републике Србије у овој области су смањење сиромаштва и сузбијање дискриминације Рома и Ромкиња, односно стварање услова за пун приступ остваривању људских права лица ромске националности. Формирање Координационог тела за праћење реализације стратегије, као и чињеница да њим председава проф. др Зорана Михајловић, потпредседница Владе, значајно ће допринети ефикасности у остваривању стратешких циљева у овој области.     

 

Координационо тело на националном нивоу прати све процесе везане за социјално укључивање Рома и Ромкиња, координира рад органа државне управе, органа јединица локалне самоуправе, јавних предузећа и других облика организовања од стране Републике Србије у овој области. Поред тога, у делокругу рада Координационог тела су и унапређење међуресорне сарадње, давање препорука за реаговање у ургентним ситуацијама чија последица може бити додатна рањивост припадника/ца ромске националне мањине и предлагање начина за остваривање прописаних и додатних мера које доприносе социјалном укључивању Рома и Ромкиња.  

 

Подршку Координационом телу пружа Стручна група која врши све стручне послове у вези са социјалним укључивањем Рома и Ромкиња. О договорима са седница Координационог тела и раду Стручне групе шира јавност биће информисана на српском, ромском и енглеском језику.