RSS

You are here

Jaвнa рaспрaвa o Нацрту закона о превозу терета у друмском саобраћају

1. У поступку припреме закона којим се уређују услови и начин обављања јавног превоза терета и превоза терета за сопствене потребе у друмском саобраћају који се обавља на територији Републике Србије, односно јавног превоза терета и превоза терета за сопствене потребе у међународном друмском саобраћају и инспекцијски надзор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спроводи јавну расправу о Нацрту закона о превозу терета у друмском саобраћају (у даљем тексту: Нацрт закона), који је саставни део овог програма.

2. Јавна расправа о Нацрту закона спроводи се у периоду од 24. октобра до 14. новембра 2014. године.

3. Нацрт закона сачинила је Радна група која је образована решењем министра. Учесници у јавној расправи су представници државних органа, јавних служби, привредни субјекти, стручна јавност и други заинтересовани учесници.

4. Текст Нацрта закона, биће постављен на сајту Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - www.mgsi.gov.rs и на порталу е-управе.

5. Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26 или електронским путем на е- mail адресу: drumski@mgsi.gov.rs.

6. Презентација и расправа о предложеном Нацрту закона спровешће се на округлом столу, које ће организовати Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у Привредној комори Србије, 5. новембра 2014. године.

7. По окончању поступка јавне расправе Министарство  грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.

8. Овај програм, ради реализације, доставити Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, које ће јавни позив за учешће у јавној расправи са овим програмом објавити на својој интернет страници и на порталу е-управе.