You are here

Момировић: Смањење трошкова прикључка на гас изменом правилника биће и до сто хиљада динара по породици

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић потписао је данас измену и допуну Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова који се тиче смањења трошкова прикључка на гасоводну мрежу. Ступањем на снагу Правилника драстично ће се смањити трошкови грађана Србије који су за изградњу прикључка на дистрибутивну гасоводну мрежу ЈП „Србијагас“, до сада плаћали износ и до 200.000 динара. Та цена обухватала је прибављање документације која се односи на: локацијске услове за изградњу прикључка; решење о одобрењу за извођење радова и пријаву почетка извођења радова. Изменама Правилника је обезбеђено да трошкови које ће грађани сносити у наредном периоду приликом прикључења на гасоводну мрежу, буду умањени и до 100.000 динара.

 

  Изменом Правилника грађани ће плаћати само трошкове типског прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса на основу Одлуке о висини трошкова и сагласно Методологији. Имајући у виду да више од 95 % потенцијалних корисника представљају грађани са објектима из категорије А, површине до 400 м2 (породичне куће, виле, викендице, летњиковци...) процена је да ће оваква измена знатно олакшати грађанима да регулишу питање преласка на гас. До сада су се административни трошкови прибављања свих потребних услова, сагласности и решења за изградњу прикључка на дистрибутивну гасоводну мрежу ЈП „Србијагас“  и то без трошкова израде геодетског снимка постојећег стања на катастарској подлози (КТП), трошкове израде Идејног решења (ИДР) и трошковe израде Идејног пројекта (ИДП) , веома разликовали од случаја до случаја и кретали су се у распону од 30.000,00 до 80.000,00 динара.

Када се овоме додају трошкови израде КТП, ИДР и ИДП (који се обезбеђују на тржишту и који су неопходни да би се могао поднети захтев), може се проценити да је минимални износ укупних административних трошкова изградње прикључка на дистрибутивну мрежу не мањи од 60.000,00 динара, а у неким случајевима и општинама сигурно превазилази и 100.000,00 динара.

 

  Како би се обезбедило да прикључење на гас и даље буде безбедно и технички сигурно, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, је о наведеним изменама Правилника прибавило и позитвно мишљење Министарства унутрашњих послова, док се ЈП „Србијагас“ Нови Сад обавезало да недвосмислено сноси одгворност техничке безбедности својих инсталација, укључујући и кућне гасне прикључке.