RSS

You are here

Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру o извoђeњу рaдoвa нa oбjeктимa сaoбрaћajнe инфрaструктурe у oпштини Књaжeвaц

На основу члана 116. став 1.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12)

 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И

ИНФРАСТРУКТУРЕ

Београд, Немањина 22-26

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ O ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

у отвореном поступку  

 

1. Предмет јавне набавке: јавна набавка радова – извођење радова на објектима саобраћајне инфраструктуре у Општини Књажевац.

2. Врста наручиоца: корисник буџетских средстава.

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке:  јавне набавке радова – извођење радова на објектима саобраћајне инфраструктуре у Општини Књажевац, 45233140 – Радови на путевима.

4. Укупна уговорена вредност уговора може износити највише до 25.940.456,71 динара, без ПДВ-а.

5. Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена.

6. Број примљених понуда: 1 (једна) понуда.

7. Укупна цена набавке радова – извођење радова на објектима саобраћајне инфраструктуре у Општини Књажевац  је: 25.940.456,71 без ПДВ-а.

8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.06.2014. године.

9. Датум закључења уговора: 30.06.2014. године.

10. Основни подаци о добављачу:   Предузеће за путеве Зајечар а.д. Зајечар, ул. Генерала Гамбете број 68,  матични број 07189826, ПИБ 101328839.

11. Период важења уговора: до 15.10.2014. године.

12. Околности које представљају основ за измену уговора: сходно члану 115. ЗЈН.