You are here

Ванредни инспекцијски надзор у погледу извођења радова за потребе грађења моста преко реке Дунав у Новом Саду

Републичка грађевинска инспекција је дана 21.10. 2022. године, а сходно законским овлашћењима извршила ванредни инспекцијски надзор у погледу извођења радова на изградњи привремене саобраћајнице са привременим мостовима за потребе грађења моста преко реке Дунав, у оквиру пројекта изградње Обилазнице око Новог Сада са мостом преко реке Дунав на траси државног пута IIA реда - број 111, на катастарским парцелама које припадају КО Нови Сад II, на територији града Новог Сада и КО Сремска Каменица, на територији општине Петроварадин.

 

Током инспекцијског надзора, а након извршеног увида у документацију и непосредним обиласком терена, Републичка грађевинска инспекција је установила да инвеститор предузеће „Коридори Србије“ поседују адекватна одобрења надлежног органа за спровођење припремних радова, као и изградњу привремених мостова са десне и леве обале реке Дунав, у оквиру прве и друге фазе изградње обилазнице око Новог Сада. Такође, непосредним обиласком терена утврђено је да се на локалитетима који су обухваћени поменутим Решењима надлежног органа, тренутно не изводе грађевински радови, већ је извођач „CRBC Serbia“ предузео активности на обележавању градилишта, постављањем градилишних табли, као и ограђивањем места будућег градилишта, а у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи. Поред тога, утврђено је да се на локалитету на КО Нови Сад II, на територији града Новог Сада спроводе активности на проналажењу и уклањању експлозивних направа, за које није неопходно прибављање одобрења МГСИ, јер није реч о грађевинским радовима, већ се наведено спроводи у циљу заштите безбедности људи, околине и животне средине, а под надзором Центра за разминирање Републике Србије. Напомињемо да је градилишна табла која је постављена на градилиште на Шодрошу оштећена те да тренутно није у складу са важећим подзаконским актом којим је прописан облик и садржина градилишне табле. Републичка грађевинска инспекција ће наложити предузимање неопходних мера како би се градилишна табкла уподобила са важећим прописима.