You are here

ВЕСИЋ ПОЗВАО НА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СТАНОВАЊУ

У понедељак, 11. септембра, почиње јавна расправа о изменама и допунама Закона о становању која ће одржати у седам градова и трајаће до 3. октобра, изјавио је Горан Весић, министар саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре гостујући у ”Београдској хроници” Радио-телевизије Србије.

”Постојећи Закон о становању је веома добар а његово доношење предложио сам 2017. године у име града Београда. После више од шест година како се примењује потребно је да се поједине одредбе боље прецизирају, да се снажније заштите права станара као и одговорност стамбене заједнице. Зато позивам све заинтересоване да учествују на јавној расправи, да дају своје предлоге директно или путем мејла јер наш циљ је да изменама закона решимо све проблеме који се сада појављују у функционисању стамбених заједница”, поручио је министар Весић.

Предложеним изменама Закона о становању прецизира се да је стамбена заједница недобитна организација али да може да остварује приходе издавањем заједничких делова зграде на тржишту и да се тај приход користи за потребе одржавања зграде. Предвиђено је постојање ”заједница улаза” у зградама које имају више физички раздвијених целина а регулише се додатна сагласност стамбене заједнице за постављање инсталација које емитују зрачења. Изменама закона предлаже да се додају нових информације у Регистар стамбених заједница као што су ”програм одржавања” и ”извештај о осигурању” и то су јавно доступни подаци како би се олакшао инспекцијски надзор у смислу омогућавања контроле битних информација о одржавању зграде без физичког надзора односно електронским путем, рекао је министар Весић.

Министар Весић је рекао да се изменама Закона прецизира начин одлучивања у специфичним ситуацијама како би се отклонили недостаци уочени у пракси као што су случајеви прећутне сагласности корисника јавне својине, давање овлашћења члану породичног домаћинства или закупцу од стане власника за заступање на скупштини стамбене заједнице или учешће наследника преминулог власника пре окончања оставинског поступка. Посебан акценат је стављен на већу приступачност стамбене заједнице за лица са инвалидитетом тако да је сада за одлуку у постављању рампе или лифта за инвалиде довољна одлука обичне већина пристуних на састанку стамбене заједнице. Потпуно је уређен рад скупштине стамбене заједнице како би сви чланови раније били упознати са предвиђеним одлукама, одредбе о кворуму, како се неко проглашава недоступним власником стана, изглед записника…

”Уводи се обавезно осигурање од штете трећим лицима кроз закључивања уговора о осигурању од штете трећим лицима на заједничким деловима зграде за зграде са пет и више станова. Тако ће убудуће у случају пада дела фасаде физичко или правно лице које је оштећено моћи да наплати штету”, нагласио је министар Весић.

Изменама закона се допуњавају одредбе о томе ко све може бити биран за управника, пошто је у вези са тим питањем било бројних недоумица. Прецизира се начин примопредаје документације у случају промене управника, што веома често представљало проблем у пракси. До сада је било надоумица око тога да ли члан породичног домаћинства власника или закупац стана може да буде управник или не. Сада се прецизира да могу да буду уз одговарајућу сагласност власника стана чиме се олакшава управљање стамбеном заједницом.

Изменама Закона систем професионалног управљања значајно се унапређује и тежиште одговорности се преноси са професионалног управника на ”организотора професионалног управљања” као правно лице. Олакшава се контрола пружања услуге кроз успостављање ”регистра организатора професионалног управљања” који ће бити јавно доступан. Тренутно, механизам контроле и могућих санција је предвиђен само кроз Суд части Привредне коморе и то се показако недовољним. Предлаже се да Привредна комора Србија контролише рад организатора професионалног управљања као правних лица као и обавеза континуираног додатног образовања професионалних управника од стране Коморе.

Уводи се ”регистар организатора професионалног управљања” који ће бити јавно доступан свима грађанима како би боље доносили одлуке са ким ће да закључе уговор о управљању. Грађанке и грађани моћи ће да виде колико зграда држи један организатор професионалних управника и колико професионалних управника запошљава. Додатно се прецизирају и допуњавају одредбе које се односе на рад принудних управника, пре свега у смислу проширења овлашћења у предузимању неопходних мера када стамбена заједница не функционише. Предлаже се прецизирање обавеза о закључивања уговора о хитних интервенција. Прописује се крајњи рок за доношење програма одржавања, као кључног документа за контролу функционисања органа управљања.

Уводи се јавни интерес у одржавању тако што се предлажу измене којима се прецизније дефинише начин подршке локалне самоуправе за одржавање и унапређење стамбених зграда као што је санације фасада, уређење кровова и лифтова тако да сада локална самоуправа може да финансира потпуно или делимично ове радове изјавио је министар Весић.

Министар Весић је позвао све грађанке и грађане, оне који се баве одржавањем и управњљањем стамбених зграда као и друге који су заинтересовани да узму учешће у јавној расправи. ”Желимо да чујемо све предлоге и да оне који побошљавају постојећи систем одржавања и управљања зградама унапредимо као и да решимо проблеме који се сада појављују”, поручио је министар Весић.