You are here

ЦЈН 10/2023 - Набавка рачунарске опреме – хардвер (чија појединачна вредност не прелази износ од 1.000.000,00 динара) Партијa 2 – Лаптоп рачунари, тип 3