You are here

Израда хидротехничке студије о утицају површинских и подземних вода на ауто-пут који je у изградњи Е-763, Београд-Јужни Јадран, Сектор I: Београд - Љиг, Деоница 3: Обреновац - Уб од км 14+416,09 до км 40+645,28 са предлогом решења. ЈН 42/2017