You are here

ЈАВНА НАБАВКА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ ОБЈЕКАТА, ОДНОСНО ДЕЛОВА ОБЈЕКАТА, ЈН број 32/2015