You are here

ЈН 22/2019 - Израдa анализе пројекта, нацрта студије оправданости за давање лучке концесије, учествовање у изради коначног предлога за доношење концесионог акта, припрема и учешће у поступку доделе лучке концесије у делу припреме одговора на техничка пита