You are here

JН 34/2019 - Услуге израде Плана детаљне регулације и Студије оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута IIА-177, деоница: Горњи Милановац – Клатићево – Таково, обилазница Горњег Милановца