You are here

ЈН 46/2018 - Извођење радова на грађењу четири слободностојећа вишепородична стамбена објектa (објекат 1, објекат 2, објекат 3.1 и објекат 3.2) на кат. парцелама бр. 11891/1, 11891/6 и 12938 КO Врање