You are here

ЈН 56/2018 извођење радова на грађењу четири вишепородична стамбена објектa (објекат 1, објекат 2, објекат 3.1 и објекат 3.2) на кат. парцелама бр. 11891/1, 11891/6 и 12938 КO Врање