You are here

Набавка добра - софтвера израда модела Gis базе података, конверзија графичких прилога из просторних планова у векторски формат и израда Web Gis апликације за приказ просторних планова - имплементација Web Gis решeња за Просторни план подручја посебне нам