You are here

Набавка додатних (непредвиђених) радова на изградњи моста Љубовија-Братунац, преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – редни број ЈН 22/2016