You are here

преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, ЈН 13/2016 - Додатне услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, Београд – Јужни Јадран, Сектор I: Београд - Љиг: деоница 3: Обреновац - Уб, од км 14+416,09 до