You are here

Услуге израде Идејног пројекта са студијом оправданости изградње „Прве А фазе“ државног пута I реда, на траси постојећег државног пута I-Б реда бр. 24 (раније М-1.11), веза Коридор 10 – Крагујевац, од км 0+000,00 (петља “Крагујевац“...ЈН број 12/2017