You are here

Исидора Бурић

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Рођена је 1985. године у Београду. Дипломирала на Правном факултету Универзитета Унион у Београду.

У периоду од 2011. до 2013. године радила у Министарству за заштиту животне средине, рударства и просторног планирања на изради закона и подзаконских аката и хармонизацији домаћег законодавства са прописима ЕУ у области заштите животне средине Од 2013. до 2014. запослена у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, у Сектору за електроенергетику. Од 2014. до 2018. године радила у Кабинету градског менаџера града Београда на пословима припреме и реализације инфраструктурних пројеката, а од 2018. до 2020. године у Кабинету градоначелника у Сектору за јавна предузећа, управљање пројектима и сарадњу са међународним финансијским институцијама. У Секретаријату за скупштинске послове и прописе града Београда радила је у периоду до 2020. до новембра 2022. године, када је именована је на функцију државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Учествовала је у припреми и изради пројеката јавно-приватног партнерства који су реализовани на нивоу града Београда, а у периоду од 2020. до 2022. године председавала је Одбором за комуникацију града Београда и приватног партнера, у оквиру пројекта јавно-приватног партнерства за пружање услуге третмана и одлагања комуналног отпада и изградњу постројења за третман и одлагање отпада у Винчи.

У периоду од 2014. до 2022. године била је члан Комисије за именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Београд.

Члан је Комисије за јавно-приватно партнерство.

Говори француски и енглески језик.