RSS

You are here

Државни секретари, помоћници и саветници

Државни секретари

Mиoдрaг Пoлeдицa

Рoђeн је у Бeoгрaду 1969. гoдинe. Oснoвну и срeдњу шкoлу зaвршиo у Бeoгрaду, диплoмирao нa Сaoбрaћajнoм фaкултeту Унивeрзитeтa у Бeoгрaду. Нa Фaкултeту oргaнизaциoних нaукa у Бeoгрaду зaвршиo спeциjaлистичкe студиje „Meнaџмeнт jaвнe упрaвe“.

Александра Дамњановић

Рођена је 1961. године у Обреновцу. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду.

Зоран Лакићевић

Дипломирао на Грађевинском факултету у Београду. Стручно се усавршавао и стекао радно искуство радећи у грађевинској компанији у Америци. Магистрирао на Универзитету у Девису из области грађевине и заштите животне средине.

Един Зећировић

Рођен је у Пећи 1979. године. Основну и средњу школу је завршио у Пећи. Дипломирао је на Грађевинско-архитектонском факултету Универзитета у Нишу на конструктивном смеру. Тренутно је на завршној години докторских студија на истом факултету.

Др Милоје Обрадовић

Од 9.јануара 2020. године решењем Владе Републике Србије постављен на место државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

РАДНО ИСКУСТВО
    
2014–2019. године

Маја Матија Ристић

СЕКРЕТАР МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Сертификовани предавач за законодавни процес – Влада Републике Србије, Служба за управљање кадровима

Специјалиста европског права – Правни факултет Универзитета у Београду, у сарадњи са Европским универзитетским центром у Нансију (Република Француска)