RSS

You are here

Реконструкција и доградња постојећег висећег моста за носеће водоводне цеви и пешачки саобраћај преко реке Западне Мораве

Реконструкција и доградња пешачког моста преко Западне Мораве у Трстенику, који је у мају 2014. године био тешко оштећен у поплавама представља један од најзначајнијих пројеката за град/општину јер на овај начин добијају модеран пешачки мост (стари мост није био пешачки већ је само служио као носећа/сервисна конструкција за водоводну цев), који уз његову првенствену улогу - а то је пребацивање воде са изворишта Звездан до потрошача у граду цевоводима (који су практично уграђени у мостовску конструкцију и нису видљиви) капацитета ~ 120 л/с - омогућава напајање града са две стране.

 

Извођач:      

ЈВ КЕСЗ – Пирамида – Филос мостови

 

Инвеститор:

ЈКП ”Водовод” Трстеник

 

Вредност  уговора:            

494.525,30 ЕУР (потписан је анекс бр. 03 на износ од 715.107,70 ЕУР)

 

Почетак радова:             

5. 3. 2018.

 

Рок за завршетак:         

1. 5. 2019. (радови су завршени, као и примопредаја објекта)

 

Финансијер:

МГСИ – Република Србија, KfW

 

Немачко-српска билатерална сарадња:

У оквиру немачко-српске билатералне сарадње, кроз KfW програм „Програм водоснабдевања, пречишћавања отпадних вода и канализације у градовима средње величине у Србији“, обезбеђује се значајна подршка модернизацији и изградњи водоводне и канализационе инфраструктуре.

Циљ програма је да допринесе ефикасном коришћењу водних ресурса, обезбеђивању одговарајућег квалитета и количине пијаће воде за становништво и привреду, као и да кроз управљање отпадним водама допринесе заштити животне средине.

Од почетка реализације програма обезбеђена је техничка и институциона подршка за више од 20 градова у Србији са укупно 1,6 милиона становника кроз пет засебних програма, од чега је преко 245 појединачних инвестиционих пројеката у потпуности завршено или је рализација у току. Од укупног броја компанија ангажованих на рализацији пројеката, 85% су домаће компаније. Програм током свог трајања такође доприноси унапређењу пословања, прати резултате и оцењује одрживост пословања комуналних предузећа која учествују у пројекту.

 

Активности везано издавање употребне дозволе:

 

Дана 14. 8. 2019. године одржан је састанак са представницима Извођача/Надзора/Инвеститора у констататице преосталих корака до издавања употребне дозволе:

 

  • Републички грађевински инспектор Јелена Ерац је 13. 8. 2019. године званично објавила на ЦЕОП-у обавештење о позитивном завршетку темеља.
  • Републички грађевински инспектор Јелена Ерац је 13. 8. 2019. године званично објавила на ЦЕОП-у обавештење о позитивном завршетку објекта у конструктивном смислу.
  • Званичним добијањем горенаведене две потврде комисија за израду извештаја за употребну дозволу има све неопходне податке.

Обзиром да је члан комисије за хидротехничке радове (господин Зоран Гашић) на одмору, очекиван датум подношења извештаја за употребну дозволу је понедељак 19.08.2019 године.

  • Инвеститор је обавестио присутне да је у својој режији урадио ограду на прилазном степеништу на левој обали (ова ограда се налази у плавном делу и није биле предмет пројекта – ограда је приказана на горњој слици)
  • У договору са Инвеститором/Надзором Извођач радова ће приступити отклањању примедби које је Изнео Инвеститор/Надзор (у време гарантног рока – није предуслов за употребну дозволу (за конструкцију моста)):
    • додатни кабал/сајла на огради степеница (ова позиција ће се радити у исто врме када и котураче)
    • додатни/средњи рукохват за инвалиде(ова позиција ће се радити у исто врме када и котураче)

замена котурача за хоризонталне каблове (пројектант је на састанку доставио предметне цртеже) .