You are here

Уређења критичних сектора на реци Сави

Инвеститор:

МГСИ

 

Вредност пројекта:

9 милиона евра

 

Извор финансирања:

Буџет РС за критичне секторе „Камичак”, „Шабац“ „Сремска Митровица“ и „Кленак“. За извођења радова на критичном сектору „Ушће Дрине и Саве“ 50% потребних средства су обезбеђена по основу Финансијског уговора за развој речне транспортне инфраструктуре између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, док ће се за преосталих 50% аплицирати за средства из WBIF.

 

Извођач радоваза критичне секторе „Камичак”, „Шабац“ „Сремска Митровица“ и „Кленак“:

МГСИ, Дирекција за водне путеве

 

Пројектант за критични сектор „Ушће Дрине и Саве“:

Пројектант ће бити изабран у првом кварталу 2019. године.

 

Извођач радова на критичном сектору „Ушће Дрине и Саве“:

Извођач радова ће бити изабран у другом кварталу 2020. године

 

Надзор на критичном сектору „Ушће Дрине и Саве“:

Надзор ће бити изабран у другом кварталу 2020. године

 

Значај пројекта:

Реализација пројекта утицаће на повећање безбедности пловидбе и већи обим саобраћаја на реци Сави. У Пројекат обухвата багеровање речног наноса и изградњу хидротехничких објеката како би се  обезбедили прописани габарити пловног пута током 265 дана у години без обзира на водостај.

 

Статус пројекта:

- У новембру 2017. године завршени су радови на уређењу првог критичног сектора „Камичак” на реци Сави од км 87 до км 83. Радови су обухватили багеровање речног наноса у циљу обезбеђивања прописаних габарита пловног пута.

- Од јула до новембра 2018. године завршено је 65% радова на уређењу критичног сектора  „Шабац“који су обухватили багеровање речног наноса на реци Сави од км 100.500 до км 99.100, како би се достигли оптимални габарити пловног пута у смислу захтеваних пловидбених дубина и ширина. Багеровање сектора „Шабац“ планирано је у септембру 2018. године.

- У току 2019. биће изведени преостали радови на сектору „Шабац“, а у 2020. ће бити изведени радови на уређењу критичних сектора у Сремској Митровици и Кленку.

 

Почетак пројекта:

јул 2017. године

 

Завршетак пројекта:

децембар 2022. године