RSS

You are here

Група за информациони систем о стању у простору и извештај о стању у простору Републике Србије

У Групи за Информациони систем о стању у простору и извештај о стању у простору Републике Србије обављају се информатички, документациони и статистичко - евиденциони послови из који се односе на: успостављање и вођење јединственог информационог система о стању у простору; праћење имплементације планских докумената; обезбеђење јавности података о информационом систему о имплементацији планских докумената и доступности информација заинтересованим корисницима простора; праћење развоја информационих технологија и припрему њихове примене у просторном планирању; успостављања јединственог система показатеља за просторно планирање у складу са системом ESPON; припрема годишњег извештаја о реализацији Просторног плана Републике Србије и извештај о стању у простору на основу ESPON показатеља; информатички послови и развој географских информационих система, као и други послови из делокруга Групе.