You are here

Одсек за инспекцијске послове железничког саобраћаја

У Одсеку за инспекцијске послове железничког саобраћаја обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области железничког саобраћаја и закона из области инспекцијског надзора; предузимање управних и других мера; подношење пријава праћење стања и појава од значаја за остваривање законитости и предузимање иницијативе за одговарајуће измене и допуне закона и подзаконских аката; међународну сарадњу у области инспекцијског надзора железничког саобраћаја, као и други послови из делокруга Одсека.

Одсек за инспекцијске послове железничког саобраћаја

011/2287 552 Телефонске консултације са инспекторима обављају се уторком и четвртком у периоду од 12 до 14 часова.