RSS

You are here

Група за инспекцијске послове железнице

У Групи  за инспекцијске послове железнице обављају се послови који се односе на:  инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области железничког саобраћаја и закона из области инспекцијског надзора; предузимање управних и других мера; подношење пријава праћење стања и појава од значаја за остваривање законитости и предузимање иницијативе за одговарајуће измене и допуне закона и подзаконских аката; међународну сарадњу у области инспекцијског надзора железничког саобраћаја, као и други послови из делокруга Групе.