You are here

Група за кадровске послове, послове развоја и управљање кадровима и евиденционе послове

У Групи за кадровске послове, послове развоја и управљање кадровима и евиденционе послове обављају се послови који се односе на: припрему нацрта кадровског плана и развој управљања људским ресурсима, регрутовање, селекцију и пријем нових кадрова; израду предлога правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству, израду коначних описа радних места и координацију на изради радних циљева запослених; израду општих и појединачних аката који се односе на остваривање права, обавеза и одговорности државних службеника и намештеника из области радних односа; координацију поступка оцењивања и награђивања државних службеника и намештеника, вођење евиденције и управљање базом података из области људских ресурса, вођење других прописаних  евиденција, као и евиденција у вези са обрачуном плата државних службеника и намештеника; стручне и административне послове за конкурсну комисију Министарства; послове у вези са обавезним социјалним осигурањем запослених и чланова породице; стручно усавршавање државних службеника; пружање стручне помоћи државним службеницима и намештеницима у вези са остваривањем права из радних односа, као и други послови из делокруга Групе.