RSS

You are here

Група за контролу планског основа за експропријацију

У Групи за контролу планског основа за експропријацију обављају се послови који се односе на: стручну проверу планске документације за утврђивање јавног интереса за објекте од локалног значаја; стручна провера планске документације за утврђивање јавног интереса за објекте од значаја за Републику; припремање мишљења о исправности планске документације за утврђивање јавног интереса; пружање стручне помоћи подносиоцу предлога за експропријацију/кориснику експропријације у поступку припреме предлога за утврђивање јавног интереса за експропријацију; реализација сарадње са надлежним органима јединица локлане самоуправе у поступку припреме и прибављања одговарајућег планског основа за утврђивање јавног интереса; учествовање у раду комисије за планове јединица локалне самоуправе и пружање стручне помоћи комисијама за планове јединица локалне самоуправе, као други послови из делокруга Групе.