You are here

Група за међународну сарадњу и европске интеграције у области грађевинарства и саобраћаја

 У Групи за међународну сарадњу и европске интеграције у области грађевинарства и саобраћаја обављју се послови који се односе на: припрему стручних платформи у оквиру билатералне и мултилатералне сарадње из области грађевинарства и саобраћаја; израду, усаглашавање и закључивање међудржавних докумената којима се ствара државно правни оквир за успостављање и развијање међународне сарадње у области грађевинарства и саобраћаја (декларације, меморандуми, споразуми, уговори, програми, протоколи итд.); израду, усаглашавање и закључивање програма и протокола о сарадњи, као основних докумената којима се дефинишу конкретне области и теме међународне сарадње у области грађевинарства и саобраћаја; спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању са ЕУ у области грађевинарства и саобраћаја; учешће у раду тела за процес приступања ЕУ које формира Влада; спровођење националног програма и акционих планова за приступање ЕУ у области грађевинарства и саобраћаја; припрему за усаглашавање закона и других прописа са прописима ЕУ и другим међународним прописима у области грађевинарства и саобраћаја; припрему мишљења у вези са процесом хармонизације прописа у области грађевинарства и саобраћаја, као и други послови из делокруга Групе.