You are here

Група за међународну сарадњу у друмском саобраћају

У Групи за међународну сарадњу у друмском саобраћају обављају се послови: кореспонденције са међународним организацијама (Међународни транспортни форум - ЦЕМТ, УНЕЦЕ, БСЕЦ) и надлежним органима и институцијама у земљи и иностранству; преглед и обрада докумената примљених од међународних организација ради даље дистрибуције у Одељењу; студијско-аналитички послови који се односе на сарадњу са међународним и националним организацијама које се баве друмским саобраћајем; обрада системских и других питања од значаја за међународну сарадњу и њен развој и усклађивање захтева који се уносе у основе за закључивање међународних уговора и споразума из делокруга Одељења; учешће у припреми стручних основа за израду нацрта закона и предлога других прописа у области међународног друмског транспорта; учешће у припреми основа за закључивање билатералних и мултилатералних споразума у области друмског саобраћаја; проучавање и праћење активности међународне сарадње од интереса за рад Сектора у делу друмског саобраћаја и израђује стручни материјал с тим у вези; учешће у припреми, организацији и раду мешовитих комисија и радних група, међународних и регионалних организација и других тела; припрема материјала за контакте са међународним организацијама и њиховим радним телима; учешће у стручним разговорима приликом посета иностраних делегација и представника; учешће у изради и праћењу спровођења циљева дефинисаних акционим планом Стратегије развоја саобраћаја, учешће у усклађивању прописа из делокруга Одељења са релевантним прописима ЕУ, као и други послови из делокруга Групе.