You are here

Група за нормативне и међународне послове у ваздушном саобраћају

У Групи за нормативне и међународне  послове у ваздушном саобраћају се обављајупослови који се односе на: обављање управних и других стручних послова у вези са безбедним и обезбеђеним одвијањем ваздушног саобраћаја; припрему, праћење и примену законских и других прописа и иницирање измена и допуна законских прописа из области ваздушног саобраћаја, прибављање и  давање мишљења на акта која припремају други органи и организације; иницирање, покретање и припрема преговора за закључивање билатералних и мултилатералних уговора у области ваздушног саобраћаја; припрема материјал у вези са поступком за потврђивање међународних уговора у области ваздушног саобраћаја и учествује у припреми предлога аката за потврђивање тих уговора; остварује сарадњу и учествује у раду међународних ваздухопловних организација у вези са израдом и применом међународних конвенција, стандарда и препорука; потврђених међународних уговора и свим другим пословима у области ваздушног саобраћаја; учествује у раду националних  комитета образованих у складу са одредбама закона којим се уређује ваздушни саобраћај; припрема извештаје, анализе и информације из области ваздушног саобраћаја; прати међународну и домаћу регулативу у области ваздушног саобраћаја и учествује у усклађивању домаће регулативе са међународном; учествује у консултацијама и  припреми материјала за  међународне организације у области цивилног ваздухопловства; остварује сарадњу и учествује у раду међународних ваздухопловних организација у вези са израдом и применом међународних конвенција, стандарда и препорука, као и други послови из делокруга Групе.