RSS

You are here

Група за нормативне послове и аналитику

У Групи за нормативне послове и аналитику у области планирања и изградње обављају се послови који се односе на: анализу система обједињене и формалне базе података у поступцима обједињене процедуре и унапређење поступака у обједињеној процедури, припрему стручних основа за израду нацрта закона и и предлога подзаконских аката; израду закона и подзаконских аката из области грађевинских послова, спровођење обједињене процедуре и озакоњења; решавање по жалбама на решења о одређивању земљишта за редовну употребу објеката и о формирању грађевинске парцеле; израду анализе стања и ажурирање базе података за праћење и анализу стања; предлагање мера за унапређење система; координацију послова између надлежних органа и ималаца јавних овлашћења у обављању послова обједињене процедуре; пружање стручне помоћи органима аутономне покрајне и јединица локалне самоуправе у спровођењу закона; давање мишљења на нацрте закона и других аката чији су предлагачи други органи државне управе из делокруга послова грађевине, обједињене процедуре и озакоњења; разматрање примедби и мишљења других органа на нацрте закона и предлоге других прописа; мапирање документације, кретање документације и процедуре, студијско аналитички послови који се односе на уврђивање стратегије и политике развоја; координацију са јединицама локалне самоуправе у циљу прикупљања извештаја и систематизација извештаја у циљу спровођења Закона о озакоњењу објеката; прикупљање и систематизацију података у поступку спровођења пописа нелегално изграђених објеката; разматрање примедби и мишљења других органа на нацрте закона и предлоге других прописа; припрему предлога одговора и мишљења по захтеву Уставног суда, као и предлога одговора на посланичка питања која се односе на примену закона у овој области; достављање периодичних извештаја Влади Републике Србије; координацију са јединицама локалне самоуправе и имаоцима јавних овлашћења у циљу спровођења тренинга и обуке у поступку издавања електронских грађевинских дозвола; анализу расположивих ресурса и потенцијала од националног значаја, усмеравање активности за утврђивање методологије за планирање, унапређење стратешких пројеката од националног значаја; израду актуелних и стратешких анализа и анализу утицаја и ефеката закона и подзаконских аката као и праћење спровођења донетих програма са циљем унапређења стања у области грађевинарства, као и други послови из делокруга Групе.