You are here

Група за одржавање путева

У Групи за одржавање путева обављају се послови  који се односе на: припрему предлога мера за унапређење стања мреже државних путева; праћење извршења годишњег програма рада на изградњи, одржавању и заштити државних  путева, путне опреме и осталих објеката саобраћајне инфраструктуре; сарадњу са научно-истраживачким институцијама у области путева и техничког регулисања саобраћаја; учествовање у припреми стручних основа за израду нацрта закона и предлога других прописа у области путева, саобраћајне сигнализације и техничког регулисања саобраћаја; припрему аката у управном поступку; припрему предлога одговора на посланичка питања и представке из области путева и техничког регулисања саобраћаја; сарадњу са управљачем државних путева, пројектантима и извођачима у домену управљања и одржавања државне путне мреже; издавање потврда о пријему техничке документације за одржавање државних путева  и употребних дозвола за изведене радове на одржавању државних путева, иницирање  и предлагање измене и допуне закона и других прописа,  праћење и процену примене закона и подзаконских аката из делокруга Одсека; праћење и увођење регулатива Европске уније у домаћу регулативу; учествовање у изради материјала из делокруга министарства са другим органима и организацијама преко комисија или радних група, као и други послови из делокруга Групе.

Група за одржавање путева

011/2609-425 (радним данима од 10-13 часова), 011/2608-729 (радним данима од 10-13 часова)