You are here

Група за планирање подручја посебне намене

У Групи за планирање подручја посебне намене обављају се стручно - аналитички, нормативни и управни послови који се односе на припрему, координацију и праћење израде просторних планова подручја посебне намене за инфраструктурне коридоре, подручја обимне експлоатације минералних сировина, за заштићена природна и непокретна културна добра, водоизворишта и сливове акумулација и подручја од посебног интереса за Србију; пружање стручне помоћи и припремање извода из просторних планова подручја посебне намене за потребе израде просторних планова јединица локалне самоуправе; послови који се односе на стручну контролу, као и послови који се односе на рани јавни увид и јавни увид у просторне планове подручја посебне намене, као и други послови из делокруга Групе.