You are here

Група за правне и техничке послове

У Групи за правне и техничке послове обављају се следећи послови: давање стручних упутстава, мишљења и правних тумачења закона и прописа у области просторног планирања и урбанизма; обављање послова израде правилника и других аката којима се уређују питања из делокруга Сектора и других правних аката која се упућују у процедуру разматрања и доношења; обављање нормативно-правних послова у вези са припремом мишљења о примени закона и других прописа којима се уређује област планирања и уређења простора, као и давање мишљења на законе и друге прописе у процедури разматрања и доношења; унос података у базу података планских докумената; прикупљање и обрада података о планским документима ради уноса у базу података; примање, преглед и евиденција документације; сачињавање извештаје са подацима из евиденције за потребе Сектора; архивирање завршених предмета, као други послови из делокруга Групе.