You are here

Група за правне послове

У Групи за правне послове обављају се послови који се односе на: израду и праћење спровођења прописа којима се уређују питања из области становања, комуналних делатности и енергетске ефикасности; давање мишљења о примени прописа из области становања, комуналних делатности и енергетске ефикасности; давање мишљења на нацрте и предлоге прописа које припремају други надлежни органа, а који се односе и на питања из области становања, комуналних делатности и енергетске ефикасности; праћење и анализу ефеката примене прописа из области становања, комуналних делатности и енергетске ефикасности и израду одговарајућих информација и извештаја о примени прописа из ових области; издавање и одузимање лиценци за рад непрофитних стамбених организација и вођење регистра непрофитних стамбених организација; праћење развоја законодавства других земаља, као и међународног правног оквира којима се уређују питања из области становања, комуналних делатности и енергетске ефикасности, усклађивање прописа из области становања са међународним правним актима којима се уређују стамбена права као основна људска права, као и усаглашавање прописа из надлежности Одсека којима се уређују питања стамбених права као основних права, пружања услуга од општег економског интереса и енергетске ефикасности са правним тековинама Европске уније; други послови из делокруга Групе.