You are here

Група за припрему и спровођење програма комуналне инфраструктуре

У Групи за припрему и спровођење програма комуналне инфраструктуреобављају се послови који се односе на:сарадњу и комуникацију са међународним развојним организацијама и међународним финансијским институцијама које се баве финансирањем локалних комуналних пројеката,; планирање и израду предлога програма  локалне комуналне инфраструктуре; анализу инфраструктурних  потреба, утврђивање приоритета, критеријума и одабир корисника пројеката; припрему неопходне уговорне документицаје којом се обезбеђује финансирање и којом се усаглашавају међународни и домаћи прописи релевантни за имплементацију програма; обезбеђивање националног кофинансирања пројеката; пружање стручне помоћи корисницима средстава; припремање извештаја међународним и европским организацијама које обезбеђују финансирање пројеката, као и другим релеватним  организацијама које кофинансирају или учествују у спровођењу програма; организацију и координацију активности учесника у пројектима (локална комунална предузећа, јединице локалне самоуправе, међународне развојне и финансијске организације и др), као и други послови из делокруга Групе.