You are here

Група за спровођење јавних набавки

У Групи за спровођење јавних набавки обављају се послови: израда плана набавки и праћење реализације плана; израда интерних аката којима се ближе уређује поступак јавне набавке; припрема документације за спровођење поступка јавних набавки; у вези са централизованим јавним набавкама; припрема јавног позива, конкурсне документације, прикупљање и евидентирање понуда, организовање јавног отварања и оцењивања понуда, спровођење отвореног поступка, поступка са погађањем и поступка набавки мале вредности и др. за потребе Министарства; израда уговора са изабраним понуђачима; давање мишљења и образложења у вези са учешћем у поступку јавних набавки; доношење предлога одлуке по захтеву о заштити права понуђача; обављање стручних послова за комисију за јавне набавке; израда и достављање извештаја надлежним органима; сарадња са Управом за јавне набавке; вођење евиденције и извештавање о закљученим уговорима и праћење рока трајања уговора, као и други послови из делокруга Групе.