RSS

You are here

Група за унутрашњу пловидбу и међународни водни саобраћај

У Групи за унутрашњу пловидбу и међународни водни саобраћај обављају се послови који се односе на: припремање стручне основе за израду нацрта закона и предлога других прописа у складу са прихваћеним међународним прописима; предлагање и предузимање мера за подстицање развоја речног саобраћаја и повећања безбедности пловидбе на пловним путевима на којима важи међународни и међудржавни режим пловидбе; праћење рада међународних организација и техничких стандарда пловидбе у области водног саобраћаја; учешће у раду стручних радних група међународних организација; припремање предлога основа за закључивање мултилатералних и билатералних споразума у области водног саобраћаја, праћење и спровођење мултилатералних и билатералних споразума у области водног саобраћаја; координирање свих активности везаних за развој европског Коридора Рајна - Дунав у земљи и региону (конференције, форуми, стручни скупови); праћење програма и планова одржавања, обележавања и развоја пловних путева; формирање и ажурирање базе података за праћење и анализу стања инфраструктуре речног саобраћаја; планирање пројеката речне инфраструктуре у сарадњи са Дирекцијом за водне путеве и праћење њихове реализације; подстицање развоја робних терминала комбинованог саобраћаја као и „зелених лука“ у сарадњи са основним унутрашњим јединицама Министарства и надлежним органима и организацијама; праћење и анализирање показатеља развоја теретног и путничког речног саобраћаја; припрему решења о првом упису брода у уписник бродова, решења о преносу уписа брода унутрашње пловидбе, решења о брисању брода, решења о поновном упису брода; припрему решења о упису бродова у градњи; давање стручних упутстава лучким капетанијама у вези са спровођењем и вођењем уписа; припрему мишљења, упутства и пружање стручне помоћи лучким капетанијама у вези са уписима пловила; поступање по приговорима путника у унутрашњој пловидби; припрема мишљења о примени међународних и домаћих прописа из делокруга Групе; предлагање и предузимање мера за подстицање развоја поморског саобраћаја; обављање послова који се односе на примену закона којим се уређује поморска пловидба; припрема стручних основа за израду нацрта закона и других прописа из области поморске пловидбе; припрема извештаја и информација у области поморског транспорта; припрема, праћење и спровођење мултилатералних и билатералних споразума у области поморског транспорта; анализа других материјала из области поморске пловидбе, израда мишљења о примени закона из области поморске пловидбе, као и други послови из делокруга Групе.