You are here

Група за управљање пројектима финансираним из фондова ЕУ

У Групи за управљање пројектима финансираним из фондова ЕУ обављају се послови који се односе на: одређивање пројеката за коришћење средстава из фондова ЕУ из делокруга Министарства; усклађивање предлога пројеката са техничким захтевима, програмским и секторским приоритетима; припрему релевантне пројектне документације; вођење евиденције о свим предложеним предлозима пројеката; припрему и ревизију листе приоритетних пројеката у области из делокруга Министарства; припрема и усклађивање прилога за израду стратешких и планских докумената; планирање, припрема, спровођење, праћење спровођења и вредновање пројеката који се финансирају из фондова ЕУ; координација активности неопходних за планирање и обезбеђивање средстава за национално суфинансирање пројеката ЕУ; спровођење процедура за успостављање система управљања и контроле у складу са захтевима националног службеника за одобравање и захтевима за акредитацију оперативне структуре за спровођење програма претприступне помоћи, припрема информација и докумената потребних за добијање и задржавање акредитације службеника за програме помоћи; поступање по налазима националних ревизора, ревизора Европске комисије, као и екстерних оцењивача, спровођење корективних мера и извештавање службеника за одобравање програма и Националног службеника за одобравање о спроведеним мерама; сарадња са другим секторима у министарству, органима управе у саставу, државним органима који су укључени у децентрализовани систем управљања средствима из фондова ЕУ и другим заинтересованим странама у планирању и спровођењу пројеката; припрема извештаја о пословима припреме, спровођења и праћења спровођења пројеката финансираних из фондова ЕУ, као и други послови из делокруга Групе.