You are here

Група за управно-надзорне послове Ниш

У Групи за управно-надзорне послове Ниш, обављају се послови који се односе на: решавање предмета по жалбама изјављеним на решења општинских управа у области грађевинарства и урбанизма, за подручје Нишавског, Зајечарског, Борског, Јабланичког, Пчињског, Пиротског, Рашког, Расинског и Топличког управног округа; други послови из делокруга Групе.