You are here

Одељење републичке урбанистичке инспекције

У Одељењу републичке урбанистичке инспекције обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор над применом закона који регулише област просторног планирања и урбанизма; организацију заједничких инспекцијских прегледа на објектима од значаја за републику србију; координацију надзора над извршавањем одредаба закона и праћење исхода предузетих мера у инспекцијском надзору; контролу донетих просторних планова, урбанистичких планова, урбанистичких пројеката, контролу спровођења планова и промена стања у простору, подношење пријава, као и друге послове из делокруга Одељења.

 

У Одељењу републичке урбанистичке инспекције образују се уже унутрашње јединице:

 

  1. Група републичке урбанистичке инспекције Београд;
  2. Група републичке урбанистичке инспекције Ниш.

 

У групама се обављају послови који се односе на инспекцијски надзор над применом закона, других прописа и општих аката из области просторног планирања и урбанизма; предузимање превентивних мера; предлагање и предузимање мера из законских овлашћења; израду извештаја и анализа у вези са применом прописа који су предмет надзора; вођење потребних евиденција и друге послове из делокруга група.

Одељење републичке урбанистичке инспекције

011/ 3111 651 Телефонске консултације са инспекторима обављају се уторком и четвртком у периоду од 12 до 14 часова.