You are here

Oдељење за инспекцијске послове безбедности пловидбе

У Одељењу за инспекцијске послове безбедности пловидбе обављају се инспекцијски послови којима се обезбеђује безбедност пловидбе на подручју њихове надлежности који се односе на: инспекцијски надзор над спровођењем одредаба закона који се односе на безбедност пловидбе и закона из области инспекцијског надзора; у вршењу инспекцијског надзора инспектор прегледа пловила, бродске исправе и књиге, исправе и књиге других пловила, исправе чланова посаде брода и других пловила, луке, пристаништа, привремена претоварна места, марине, купалишта, водни пут, пловидбу, изградњу објеката на пловном путу који утичу на безбедност пловидбе, објекте безбедности пловидбе, загађивање животне средине са пловила, превоз путника и ствари, као и другу потребну документацију од значаја за инспекцијски надзор; учествовање у испитивањима пловидбених незгода; праћење измена међународних и домаћих прописа из области унутрашње и поморске пловидбе; подношење пријава као и други послови из делокруга Одељења.

 

Послови инспекције обављају се на подручјима територијалне надлежности капетанија:

1. Лучка капетанија Прахово;

2. Лучка капетанија Кладово;

3. Лучка капетанија Велико Градиште;

4. Лучка капетанија  Смедерево;

5. Лучка капетанија Београд;

6. Лучка капетанија Панчево;

7. Лучка капетанија Сремска Митровица;

8. Лучка капетанија Сента;

9. Лучка капетанија Нови Сад;

10.Лучка капетанија Тител;

11.Лучка капетанија Бездан;

12. Лучка капетанија  Апатин.

Одељење за инспекцијске послове безбедности пловидбе

011/ 2608 729 011/2609 425 Телефонске консултације са инспекторима обављају се уторком и четвртком у периоду од 12 до 14 часова.