You are here

Одсек за архитектонску политику и грађевинске производе

У Одсеку за архитектонску политику и грађевинске производе обављају се послови који се односе на: предлагање и припрему стратешких докумената и других мера за развој и спровођење архитектонске политике; припрему предлога за унапређење стања у области архитектонске делатности и регулисане професије ''архитект'' и области грађевинских производа, као и хармонизацију националног правног оквира са правним тековинама Европске уније у тим областима; припрему и праћење спровођења прописа којима се утврђују захтеви за грађевинске производе и поступци признавања важења иностраних исправа и знакова усаглашености; успостављање и вођење база података, израду анализа и извештаја од значаја за развој и спровођење архитектонске политике и области грађевинских производа; припрему и праћење спровођења програма и пројеката у складу са циљевима и стратешким приоритетима архитектонске политике и одрживог урбаног развоја; праћење примене закона и других општих правних аката којима се уређује област архитектонске делатности и област грађевинских производа; други послови из делокруга Одсека.