You are here

Одсек за буџет и аналитичко-планске послове

У Одсеку за буџет и аналитичко-планске послове обављају се послови који се односе на: израду предлога финансијског плана у складу са Законом о буџетском систему; утврђивање стратегије развоја у финансирању; обавља послове финансијског планирања и учествује у контроли извршења плана припрему и подношење плана извршења буџета; припрема периодичне извештаје о финансијској реализацији пројеката; планира динамику месечних, недељних и дневних активности, обавеза и задатака; учествује у праћењу финансијског аспекта реализације пројеката у циљу извршења буџета; изреду анализа и информација које служе као стручна основа за утврђивање, планирање и спровођење финансијске политике; израду планова, реализације и праћења извршења буџетских средстава; анализу позиције прихода и расхода, као и други послови из делокруга Одсека.