You are here

Одсек за финансијско-материјалне послове

У Одсеку за финансијско- материјалне послове обављају се послови који се односе на: проверу тачности економских класификација, расположивости буџетских апропријација и квота; проверу основаности приложене документације за стварање обавезе; контролу усаглашености и исправности финансијско-материјалне документације у смислу испуњености услова који су уређени рачуноводственим и другим релевантним прописима ; усклађивање стања главне књиге Трезора са помоћним књигама; успостављање и праћење евиденција о реализацији финансијских трансакција са Трезором; сравњивање, синтетизовање и консолидовање финансијских података; обраду зарада и осталих личних примања запослених; евидентцију и праћење реализације програмског дела буџета у складу са одобреним средствима по наменама; обраду документације за давање налога за исплату свих врста плаћања, као и други послови из делокруга Одсека.